• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

     Meet Our Marvelous Members

Guy Isaiah Smith

Executive Counsel to the President + Advisory Council

Ashley Drayton

 President + Executive Director

Chris Saunders

Advisory Council

Carlos Barrera

Executive Vice President

Xavier Weatherspoon

Advisory Council

Naza Usher

Executive Secretary

Nikkita Johnson

Executive Board Member

Executive Board Member

Drew Pearson

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon